Friday, November 26, 2010

an tula

.
pa'no naging tula? kadalasan sa lagatik, maski mayo ki kuwit, buda sa tanog na gari nagpaparagubdob sa laog. Bilanga an silaba, sundi man an rima. pa'no pinutol, susoga an sukol...

kadakol ki mga tataramon na naghihidaw sa himate buda ideya, kundi an poeta na kugos kan tema, nalalapag an mga iyan na naghihidaw, ngani mabilog an mawot sabihon sa pagkadakop sainda sa sinusurat na rawitdawit man o osipon.

pa'no pag dae masukol an mga linya? bako sa dae tatao an masukol, ni bako ta kulang o sobra sa pangaipo, kundi ta nagdudulag an linya sa pagsukol ta ngani ini magin kun ano siya.

bako sa kakulangan ki tataramon kun nata iyo an ginagamit, kundi sa pangyari kan sintesis na hale sa mga bagay na bako sanang kaagid, kundi nagpapaguiromdom, kan himate kan boot, kan ideya, asin tinutubod kan tataramon,

sagkod na magibo na itong dae, maging iyo, sosog sa kun ano an iyo, ta ngani an nagbabasa, an naghihinanyog, biyo man magtubod, mamatean itong paghimate kan boot, asin makua an ideyang boot saiya maipaabot.

dae natatapos sa pag-aagid. dae natatapos sa metapora. maski sa metonomy o synechdoche, o kun anu pa man na taktika na kaito pa nangaranan na.

labi pa sa porma, labi pa sa rima, labi pa sa sukol na nagpupugol, orog labi sa tataramon na nagkukulong digdi.

an tula, iyo.

No comments:

........i'm just another writer still trapped within my truth........


i have forgotten about what it is to write...
to catch that in-between the silence and the heart’s beating…
and go about that divide which separates shadow from the ground…
Writing, my first love!
and so, i write. répondez s’il vous plaît.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
You are free to quote in part with proper attribution and linkage but for personal use only. Please visit the Book-Liit Section to request posts in hard copies or contact the Midnight Writer for permissions and details.

naling'wan ko na kun pa'no an mag surat...
kun pa'no mahagilap an uya sa tahao kan kasilenciohan asin pag-ibot kan puso...
buda malakop iyan na nagbabanga sa anino asin daga...

An Pagsurat, sakuyang enot na pagkamoot!
biyo logod, ako minasurat. magsimbag ka.

"Rooted and built up in Jesus Christ, firm in the faith."

* * *

Want to help us get to a WYD Meeting?

Be our personal pilgrimage sponsor!No PayPal account yet?Click here to signup!


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.


******************


NAVIGATION LINKS


TABLE OF CONTENTS

Bikol Culture and Arts Online Directory Bikol Bibliography and DiscographyMga Kurit sa Dahon nin Daragang Minagayon