Wednesday, November 24, 2010

Reader Responses to "Tigsik, Tigsik, ano ang naiisip?"

.
Following is the collection of reader responses for Tigsik, Tigsik, ano ang naiisip?

Ben Bobis:
I really am new in this milieu and what I have just read is quite an eye-opener and really new. I find this very intriguing and it draws me into its vortex like Poe's fabled maelstrom.

First, the roots of the 'Tigisk' is being traced to the ...jolly drinking bouts of yore! So the genre of 'Tigsik' can be that of an ode, a tribute to a derring-do, an idyll- even a saga or a folk lore, a cry of victory, a parody, a joke or a comedy, a merry repartee intended to liven up the drinking spree.

Second, since it is within the atmosphere of drinking camaraderie, only the exceptionally talented guys can maintain the meter and rhyme spontaneously. To relate it to our times, 'Tigisk' is the proto-type of what is fast-rising but fast-waning fad, the POP art of the RAP! But of course, without the accompaniment of a full-blown band.

Third, when deliberately planned and performed 'live', the ambiance required would be that place where drinks flows freely, acoustics provided efficiently and the crowd in the right mood to show the aura of mutual acceptability among all those in attendance, not just those who, in the exercise, participate actively.

Fourth, The Net is an excellent place to grow this art to its full glory. The atmosphere is: The cyberspace ensures privacy, and yet does not totally exclude a unique form of unity - a bond, so to say! And when times come that frictions occur, an inevitability when artistic egos clash (and we do have that a-plenty) there is no chance for violence to raise its ugly head, as frequently happens in the bars or watering holes in the city!

Fifth, there is gnawing suspicion in the back of my mind, that being an instrument of glee in a circle of drinking spree, the word could have have its origin from 'TIPSIK' of drinks from glasses of the inebriated celebrants who has reached the point where hands and feet get precariously unsteady and has lost coordination of their body! This I can attest to because, I've been there and will again be there, fortunately or unfortunately, but, yeah man, definitely - frequently!
However and whatever this 'Tigsik' is and will be, this is a legacy that we hope to relay to the next generation, an salidang dugo kan satuyang ngonian yaon pa man, sagkod nuarin, dai ta aram!
12 November at 16:04 •


Musings of the Midnight Writer: I totally appreciate your thoughtful insight on this, especially the third and the fourth ones, which are indeed necessary considerations for any Tigsikan, regardless of whether it is an impromptu event or an organized one!
12 November at 16:17 •


Praning: like the way you delivered it
12 November at 20:05


Joseph Escober: Nice one.. you're really passionate about the Bikol language huh!!.. keep it up..
12 November at 20:07 •


M. Luisa: tama dai ta paglingawan an satuyang sadiring lingwahe....be proud of it!...
12 November at 20:59 •


Praning: Tigsik ko inin si musing of the midnight writer
naghilingan na kami sa embarcadero near the break water
ako saiya saludong marhay
maurag mag komento sa buhay buhay
12 November at 21:01 •


M. Luisa: Tigsik ko ika. maski da mo ako bistado ako simong pinadagos sa saimong marhay na programa saimo ining ipag-urgolyo sa satuyang mga pagiriba na sinda makisumaro sa saimong marhay na programa an tirigsikan, ta maski ako nainganyo dawa dai ako tatao.....ako naogmahon ki marhay dakulang salamat saimo...
12 November at 22:57 •


Musings of the Midnight Writer:
Tigsik ko man ining mga nagtitirigsikan
si praning nag-aagyat ki kahampangan pag aldaw
si manoy jim pag banggui an hanap kun sisay mapatahaw
Minsan dae makabale, sa pakibasa an sakong boot naoogma

...Logod an mga siring na marhay na gibo padanayon ta
Sagkod an ibang Bikolnon na tradisyon satuya magkapurukaw
asin sa pagkaguimata kan mga naguturog na yaman kan kaisipan
malapag kan Bicolano an sadiri na haloy naling'wan asin hinihidawSee more
13 November at 03:30 •


Musings of the Midnight Writer: ‎@mommy luisa, kagayun kan saimong patara-tara ki pading praning buda sa iba pa. padagos an tirigsikan sa mga dahon-dahon pasalamat kita, libre makitugdon!
13 November at 04:37 •


Praning: @manay luisa : sana maheling ko man kamo sa pag uli ko sa december
13 November at 04:44 •


M. Luisa: eu baga nene magayon ini, makaingganyo asin nagtatao ki kaogmahan salamat nin dakul ta ako saindong namuyahan, kaya nonoy pwede kita magirilingan kun mamawoton, maray na bangui saindo gabos asin mabalos...
13 November at 05:28 •


Musings of the Midnight Writer: naagihan ko sa sarong dahon an urunan ni praning buda ni manoy jim na lugod man ma elevate an paghiling sa tigsik na bako sanang gibo kan mga burat kundi sarong estilo sa panurat, sarong art. sarong magayon na kamawotan, satuyang suportaran!
13 November at 18:07 •


M. Luisa: aw dakul an mamumuya kaini kun mae-elevate talaga ini ta magayun kaya lalo na itong sa mahlig mgsurat, maski ngani ako naingganyo, kaya satuya na pakusugon asin suportahan ining tirigsikan ni praning...
13 November at 21:34 •


Yatoy: salamat sa tag :-) baka pwede ko sya i report sa subject mi :-)
14 November at 05:04 •


Musings of the Midnight Writer: Pwede po, sabi ngani ni manoy jim sa inot na tigsik
"pagbuhay sa kabudyahan na nangaturog
ngonyan...satong ibalangibog!" ^_^
14 November at 05:57 •


Sangre:
Mabalos sa pagsurat mo musings manungod sa Tigsik...maugma ako na padiit-diit minadakul an nakakabasa ngunyan kan tigsik na dati sa wikipedia sana nakalubong. Mabubuhay ini dawa mawara kita sa kinaban. Ang kaipuhan ta gabos na Bicolano na g...ibohon, padanay tang isurat ini. Kun umabot sa panahon na pwde na ining icompile sa sarong libro, gibuhon ta asin ikaag sa mga library tanganing mabasa kan mga maabot pang henerasyon.

Mawot ko na dae ini malubong digdi sa Facebook. Mawot ko rumambong pa ini, ta satuya ining kultura.
14 November at 07:36 •


M. Luisa: tama ka dyan nonoy ta maski ako namumuya makaukog kung pano magtigsik...dai ta paglingawan an mga sinauna pggigibo kaito kan satong mga ninuno tara buhayon ta giraray satuyang tabangan ang nagmukna kaini na si Praning ako sobrang naoogmahon sa marhay niyang ginigibo dangan si Musings ta marhay an saindang obheto sa bagay na ini...mabuhay kamo!! marhay na aldaw....sa giraray kita mag FB na hahahahaha.....
14 November at 17:11 •


Musings of the Midnight Writer:
‎@manoy franco, kaogmahan ko man na makiparte sa marhay na kaisipan na ini nindo nina manoy jim buda praning, sagkod an gabos na nakikiparte asin nakikidagos.

kasabay ako duman sa mga haloy na nangiturog kaya sa pagkaguimata liwat, ako gari ...napalimpat, sa sakong pagbungkaras, sabay sa pagpamanggui ki bagong kaaraman an pagtais kan kakayahan sa panurat!

mawot ko man na makihimanwa asin magsuporta sa mga nainot nang espwerso. kun anu man an sadit na maiaambag ko lugod man makatabang ako.

enot an rawit-dawit, sunod an tigsik..aram ko man na may igwa ki nagtitipon ki mga pang-aking osipon...

bukas sana sa gabos ining dahon ni minagayon... kun ugwa muya makitogdon, libre tabi lalo na kun an kamawotan manongod sa pagbalik-yaman kan kultura, arte, buda literatura kan satuyang ginikanan na banwaan.
14 November at 18:14 •


M. Luisa:
marhayon an saimong rawit-dawit, ta mala ngani ako haloy na nangiturog sa sakuyang pagkaguimata igwa pa palan akong maguiguibo asin kakayahan na magdagdag nin kaaraman patin makaukod kan saindong marhayoun na kaisipan an saindong rawit-dawit.....
dangan an tigsik ako sobrang naiinganyo na makisabayan saindo ta mala ngani maski nadidipisilan sakuyang pig-aadalan kung pano ko mailuwas an sakuyang marhay na kaisipan, maiwaras an mga marhay na gawi=gawi na sakuyang naukudan sa sakuyang magurang,...
sayang ngani ta an sakuyang duwang wara ki panahon digdi......
dai bale na lang maski ako pwede na man....
14 November at 19:13 •


Sangre:
Kun kita magpadagos,
maski satung pagtirios,
maaraman kan gabos,
na'an tigsik ta bakong panos.

...Orgulyo ta ini ta ba'go pa man buminutwa an "rap" o "fliptop" igwa na ki tigsik na bakong subli sa ibang kultura. Sa emanipoetry, igwa ki rengahan...satuya igwang tirigsikan.

An bulawang kultura, haloy na gayud na nakaludop sa kantiladong requerdo. Ngonian na an panahon na ini bumutwa gilayon na urgolyo kan mga plos na uragon.
14 November at 20:10 •

No comments:

........i'm just another writer still trapped within my truth........


i have forgotten about what it is to write...
to catch that in-between the silence and the heart’s beating…
and go about that divide which separates shadow from the ground…
Writing, my first love!
and so, i write. répondez s’il vous plaît.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
You are free to quote in part with proper attribution and linkage but for personal use only. Please visit the Book-Liit Section to request posts in hard copies or contact the Midnight Writer for permissions and details.

naling'wan ko na kun pa'no an mag surat...
kun pa'no mahagilap an uya sa tahao kan kasilenciohan asin pag-ibot kan puso...
buda malakop iyan na nagbabanga sa anino asin daga...

An Pagsurat, sakuyang enot na pagkamoot!
biyo logod, ako minasurat. magsimbag ka.

"Rooted and built up in Jesus Christ, firm in the faith."

* * *

Want to help us get to a WYD Meeting?

Be our personal pilgrimage sponsor!No PayPal account yet?Click here to signup!


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.


******************


NAVIGATION LINKS


TABLE OF CONTENTS

Bikol Culture and Arts Online Directory Bikol Bibliography and DiscographyMga Kurit sa Dahon nin Daragang Minagayon